شرایط پرداخت و تخفیفات دوره میکرومستر کار با کامپیوتر های کوانتومی

طرح پرداخت اقساط
3قسط
 • ۲۷ میلیون تومان
 • ۴۰٪‌ پرداخت اولیه
 • ۳۰٪ قسط اول
 • ۳۰٪ قسط دوم
طرح پرداخت نقدی
۱۱٪تخفیف
 • ۲۴ میلیون تومان
 • این تخفیف شامل حال تمامی شرکت کنندگان از همه ی استان های ایران میباشد
طرح حمایتی دانشجویان
۳۵٪تخفیف
 • ۱۷.۵ میلیون تومان
 • امکان استفاده از شرایط اقساط
 • این تخفیف شامل حال تمامی دانشجویان از تمامی استان های ایران میباشد
گروهی و سازمانی
۱۵٪تخفیف
 • ۲۲.۹ میلیون تومان
 • این تخفیف شامل حال کسانی میباشد که به صورت گروهی و بیشتر از سه نفر شرکت میکنند