قضیه کوخن – اشپکروبعضی مسائل مفهومی در مکانیک کوانتوم

چکیده وبیناز: در این سخنرانی از طریق اثبات قضیه‌ی کوخن-اشپکر، مجموعه ای از مفاهیم بنیادی مکانیک کوانتومی از قبیل ناواقع بودگی، زمینه مندی، پاد واقع‌گرایی و نا موضعیت و… مورد تحلیل قرار میگیرد. قضیه کوخن-اشپکر یکی از قضایای مهم برای رد نظریه متغیر پنهان است که درکنار قضیه‌های بل و گلیسون، نقش بسیار مهمی در تحکیم‌ مبانی نظری مکانیک کوانتومی ایفا میکند.