وبینارهای تخصصی حوزه کوانتوم تکنولوژي

در این ارائه یک پروتکل توزیع کلید کوانتومی متغیر پیوسته دارای همانندی کوانتومی زیاد معرفی میگردد بدین منظور، بررسی می­شود که چگونه استفاده همزمان از قیچی کوانتومی و کاتالیز صفر فوتونی، باعث افزایش همانندی کوانتومی توزیع کلید کوانتومی متغیر پیوسته می­گردد.

نظریه کوانتوم رایج در نیمه اول قرن بیستم راه افتاد، در حالی که مکتب تجربه‌گرای پوزیتیویسم بر آن حاکم بود و اصلا به ابعاد فلسفی قضایا توجه نداشتند. اما در نیمه دوم قرن بیستم کم کم اشکالات وارد بر این نظریه مطرح شد و در دو دهه اخیر مساله انقلاب در این حوزه و جایگزینی نظریه کوانتوم با یک نظریه جامع‌تر مطرح شده است