پروتکل توزیع کلید کوانتومی متغیر پیوسته دارای وفاداری کوانتومی زیاد

در این ارائه یک پروتکل توزیع کلید کوانتومی متغیر پیوسته دارای همانندی کوانتومی زیاد معرفی میگردد بدین منظور، بررسی می­شود که چگونه استفاده همزمان از قیچی کوانتومی و کاتالیز صفر فوتونی، باعث افزایش همانندی کوانتومی توزیع کلید کوانتومی متغیر پیوسته می­گردد. بررسی انجام شده نشان می­دهد که استفاده از قیچی کوانتومی باعث افزایش برد پروتکل و همانندی کوانتومی در فواصل زیاد می­گردد. بر اساس نتایج بدست آمده در نویز اضافی ناچیز، کاتالیز صفرفوتونی به طور قابل ملاحظه­ای باعث افزایش همانندی کوانتومی حتی در طول­های انتشار بزرگ می­گردد. در این حالت، یک مقدار بهینه برای میزان کاتالیز صفر فوتونی وجود دارد که در آن برد پروتکل بیشینه می­گردد. علاوه ­براین، بررسی سیستم در مقادیر غیرصفر نویز اضافی نشان می­دهد که در این شرایط، همانندی کوانتومی با افزایش کاتالیز صفر فوتونی افزایش می­یابد درحالی­که برد پروتکل تابعی نزولی از کاتالیز صفر فوتونی است

تاربخ : دوشنبه 1 خرداد 1402

ساعت : 17:00 تا 19:00

سخنران : دکتر مجتبی گلشنی