تابش فوتون های زیستی از سیستم های کوانتومی

با استفاده از مطالب بیان شده در سمینارهای گروه در همایش و با استفاده از خبرهایی که در سایت تحت عنوان مبحث زیست شناسی کوانتومی آمده است، مراحل فرایند فتوسنتز در گیاهان را در ابتدا کاملا بر شمرده و سپس با نرم افزار COMSOL شبیه سازی نمایید.

ارسال پاسخ

Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
Fill out this field
جواب سوال در قالب فایل *
Fill out this field