chevron_left۲۰۴۸ کوانتومی

بازی ۲۰۴۸ کوانتومی یکی از نسخه‌های بازی ۲۰۴۸ کلاسیک است که در آن از برهمنهی کوانتومی جهت جذاب شدن بازی بهره گرفته شده است. در این بازی ممکن است روی هر کاشی چند عدد به صورت همزمان نمایش داده شود! در زیر ابتدا قواعد بازی ۲۰۴۸ کلاسیک توضیح داده شده است سپس قواعد نسخه کوانتومی آن آمده است. با ما همراه باشید.

chevron_leftقواعد بازی ۲۰۴۸ کلاسیک

بازی ۲۰۴۸ کلاسیک از یک صفحه ۴ در ۴ مطابق شکل 1 تشکیل شده است. برخی از خانه‌های این صفحه خالی و برخی از آنها حاوی اعداد است. به خانه‌های حاوی اعداد کاشی گفته می‌شود. در هر دور بازی، با زدن هر یک از فلش‌های بالا، پایین، چپ و راست همه کاشی‌ها متناظر با جهت فلش روی صفحه جابجا می‌شوند. بعد از هر دور بازی یک کاشی به صفحه اضافه می‌شود. تصویر وسط در شکل 1 صفحه بازی بعد از حرکت اول را نشان می‌دهد که در آن با زدن فلش سمت راست، همه کاشی‌ها به سمت راست منتقل شده‌اند. همان‌طور که مشاهده می‌کنیم بعد از حرکت اول یک کاشی در ردیف سوم از بالا ایجاد شده است. هنگام جابجایی، اگر دو کاشی با عدد یکسان به یکدیگر برخورد کنند، آن دوکاشی با یکدیگر ادغام می‌شوند. عدد روی کاشی جدید حاصل‌جمع اعداد روی‌ کاشی‌های قدیم است. تصویر سمت چپ شکل 1 صفحه بازی بعد از حرکت دوم را نشان می‌دهد که در آن با زدن فلش به سمت پایین عددهای ۲ در دو ردیف آخر با یکدیگر ادغام شده و عدد ۴ به عنوان حاصل‌جمع آنها ظاهر می‌شود. بازی تا جایی ادامه پیدا می‌کند که بعد از ادغام اعداد، یک کاشی با عدد ۲۰۴۸ ایجاد شود. شکل 2 صفحه بازی بعد از ایجاد عدد ۲۰۴۸ را نشان می‌دهد. با ایجاد عدد ۲۰۴۸ شما برنده بازی هستید ولی می‌توانید بازی را برای ایجاد اعداد بزرگتر ادامه دهید!
صفحه بازی در ابتدای آن
صفحه بازی بعد از حرکت اول به سمت راست
صفحه بازی بعد از حرکت دوم به سمت پایین
شکل 2 : صفحه بازی بعد از ایجاد کردن عدد ۲۰۴۸

قواعد بازی ۲۰۴۸ کوانتومی

بازی ۲۰۴۸ کوانتومی مشابه نسخه کلاسیکی آن است با این تفاوت که در نسخه کوانتومی ممکن است کاشی‌هایی روی صفحه بازی ایجاد شوند که حاوی چند عدد هستند. در این حالت هر کاشی در برهمنهی کوانتومی از چند عدد قرار دارد. در شکل 3 سمت راست یک کاشی در برهمنهی از عدد‌های ۲ و ۴ را مشاهده می‌کنید. این کاشی هم می‌تواند با کاشی دارای عدد ۲ ترکیب شود و عدد ۴ را تولید کند، هم می‌تواند با کاشی دارای عدد ۴ ترکیب شود و عدد ۸ را تولید کند. در شکل 3 با حرکت کاشی‌ها به سمت راست حالت دوم اتفاق افتاده است. یک حالت جالب در بازی ۲۰۴۸ کوانتومی زمانی اتفاق می‌افتد که دو کاشی دارای برهمنهی با یکدیگر ترکیب شوند. نمونه‌ای از این حالت را در شکل 4 مشاهده می‌کنید. در این شکل دو کاشی دارای عددهای ۲ و ۴ با حرکت دادن کاشی‌ها به سمت راست باهم ترکیب می‌شوند. قاعده ترکیب به این صورت است که همه حالت‌های ترکیب در حالت نهایی ظاهر می‌شوند. در این مثال یک حالت ترکیب ادغام عددهای ۲ و ۲ و تولید عدد ۴ است. یک حالت دیگر، ادغام عددهای ۴ و ۴ و تولید عدد ۸ است. بنابراین کاشی ترکیب شده در برهمنهی از عددهای ۴ و ۸ قرار دارد. بعد از تولید این کاشی، یک کاشی دیگر همانند حالت کلاسیک تولید می‌شود. در این مثال این کاشی در برهمنهی از حالت‌های ۲ و ۸ است که در کنار کاشی دارای عددهای ۴ و ۸ ظاهر شده است.
این بازی نیز مشابه نسخه کلاسیکی آن تا تولید عدد ۲۰۴۸ جلو می‌رود. با تولید این عدد شما برنده بازی خواهید بود! از طریق این لینک، شما می‌توانید به صورت آنلاین این بازی را انجام دهید.