دوز کوانتومی

بازی دوز کوانتومی نسخه کوانتومی دوز کلاسیک است که در آن سعی شده است با وارد کردن مفاهیم کوانتومی به قواعد بازی، یادگیری این مفاهیم بدون استفاده از ریاضیات مکانیک کوانتومی فراهم شود.