تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع فناوری شریف، واحد ۳۰۱، آزمایشگاه پردازش و ترویج کوانتوم شریف

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع فناوری شریف، واحد ۳۰۱، آزمایشگاه پردازش و ترویج کوانتوم شریف

تماس با ما